Hello, World.

謝豐帆Huan-gîng lâi-kàu Siā Hong-huân ê thâu-ia̍h!國立清華大學語言學研究所 副教授
電子批:FFHSIEH@mx.nthu.edu.tw
電話:03-5715131-ext. 34633番
地址:台灣新竹市光復路二段101號


Research Interests
  • Phonology, Phonetics
  • Sinitic languages spoken in (South) East Asia (esp. the varieties of Min, Hakka and Mandarin)