Publications

45. Yong-Huei Hong, Manmath Narwane, Lawrence Yu-Min Liu, Yi-Da Huang, Chieh-Wei Chung, Yi-Hong Chen, Bo-Wen Liao, Yu-Hsiang Chang, Cheng-Ru Wu, Hsi-Chien Huang, I-Jui Hsu, Ling-Yun Cheng, Liang-Yi Wu, Yu-Lun Chueh, Yunching Chen, Chia-Her Lin, and Tsai-Te Lu* (2022) Enhanced Oral NO Delivery through Bioinorganic Engineering of Acid-Sensitive Prodrug into a Transformer-like DNIC@MOF Microrod. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 3, 3849–3863

44. Hui-Teng Cheng, Yun-Chieh Sung, Hsi-Chien Huang, Tsung-Ying Lee, Yu-Hui Liao, Yi-Hua Sheng, Pei-Ru Jin, Kuan-Wei Huang, Ling-Hsuan Chen, Yi-Ting Chen, Zi-Yan Liu, Tzu-Chieh Lin, Hsueh-Cheng Wang, Cheng-Han Chao, I Pu Juang, Chi-Ting Su, Kuo-How Huang, Shuei-Liong Lin, Jane Wang, Yunching Chen* (2022) Delivery of Sorafenib by Myofibroblast-targeted Nanoparticles for the Treatment of Renal Fibrosis. Journal of Controlled Release (major revision)

43. Hsi-Chien Huang, Yun-Chieh Sung, Chung-Pin Li, Dehui Wan, Po-Han Chao, Bo-Wen Liao, Hui-Teng Cheng, Fu-Fei Hsu, Chieh-Cheng Huang, Yu-Hui Liao, Hsin Tzu Hsieh, Yu-Chuan Shih, I-Ju Liu, Han-Chung Wu, Tsai-Te Lu*, Jane Wang*, Yunching Chen* (2021) Reversal of Pancreatic Desmoplasia by a Tumor Stroma-targeted Nitric Oxide Nanogel Overcomes TRAIL Resistance in Pancreatic Tumors. Gut 2021 Dec 17:gutjnl-2021-325180.

42. Cheng-Yun Wu, Yu-Hsuan Hsu, Yunching Chen, Ling-Chu Yang, Shao-Chin Tseng, Wan-Ru Chen, Chieh-Cheng Huang, Dehui Wan (2021) Robust O2 Supplementation from a Trimetallic Nanozyme-Based Self-Sufficient Complementary System Synergistically Enhances the Starvation/Photothermal Therapy against Hypoxic Tumors. ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 32, 38090-38104.

41. Venkanagouda S Goudar, Manohar Prasad Koduri, Yen-Nhi Ngoc Ta, Yunching Chen, Li-An Chu, Long-Sheng Lu, Fan-Gang Tseng (2021) Impact of a Desmoplastic Tumor Microenvironment for Colon Cancer Drug Sensitivity: A Study with 3D Chimeric Tumor Spheroids. ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 41, 48478-48491. 

40. Pei-Ru Jin, Yen-Nhi Ngoc Ta, Yan-Ning Yu, Hsin Tzu Hsieh, Shang-Ying Hsieh, Tiffaney Hsia, Hao Liu, Chan-Wei Hsu, Jeng-Liang Han*, Yunching Chen* (2021) A Cinchona Alkaloid-Inspired Urea-Containing Autophagy Inhibitor Shows Single-agent Anticancer Efficacy. J. Med. Chem., 2021, 64, 19, 14513–14525.  

39. Jen-Shin Song, Chih-Chun Chang, Chien-Huang Wu, Trinh Kieu Dinh, Jiing-Jyh Jan, Kuan-Wei Huang, Ming-Chen Chou, Ting-Yun Shiue, Kai-Chia Yeh, Yi-Yu Ke, Teng-Kuang Yeh, Yen-Nhi Ngoc Ta, Chia-Jui Lee, Jing-Kai Huang, Yun-Chieh Sung, Kak-Shan Shia* and Yunching Chen* (2021). A Highly Selective and Potent CXCR4 Antagonist for Hepatocellular Carcinoma Treatment. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A, 118 (13) e2015433118. 

38. Cheng-Ru Wu, Yi-Da Huang, Yong-Huei Hong, Ya-Hsin Liu, Manmath Narwane, Yu-Hsiang Chang, Trinh Kieu Dinh, Hsin-Tzu Hsieh, Yi-Jen Hseuh, Ping-Ching Wu, Chih-Wen Pao, Ting-Shan Chan, I-Jui Hsu, Yunching Chen, Hung-Chi Chen, Ting-Yu Chin, Tsai-Te Lu* (2021) Endogenous Conjugation of Biomimetic Dinitrosyl Iron Complex with Protein Vehicles for Oral Delivery of Nitric Oxide to Brain and Activation of Hippocampal Neurogenesis. JACS Au 2021, 1, 7, 998–1013

37. Fang-Ying Wang, Yunching Chen, Yi-You Huang, Chao-Min Cheng (2021) Transdermal drug delivery systems for fighting common viral infectious diseases. Drug Delivery and Translational Research 11 (4), 1498-1508

36. Anthony Yan‐Tang Wu, Yun‐Chieh Sung, Yen‐Ju Chen, Steven Ting‐Yu Chou, Vanessa Guo, Jasper Che‐Yung Chien, John Jun‐Sheng Ko, Alan Ling Yang, Hsi‐Chien Huang, Ju‐Chen Chuang, Syuan Wu, Meng‐Ru Ho, Maria Ericsson, Wan‐Wan Lin, Chantal Hoi Yin Cheung, Hsueh‐Fen Juan, Koji Ueda, Yunching Chen, Charles Pin‐Kuang Lai* (2020). Multiresolution Imaging Using Bioluminescence Resonance Energy Transfer Identifies Distinct Biodistribution Profiles of Extracellular Vesicles and Exomeres with Redirected Tropism. Adv Sci, 16;7(19):2001467.

35. Chih-Chun Chang, Trinh Kieu Dinh, Yi-An Lee, Fu-Nien Wang, Yun-Chieh Sung, Pei-Lun Yu, Shao-Chieh Chiu, Yu-Chuan Shih, Cheng-Yun Wu, Yi-Da Huang, Jane Wang, Tsai-Te Lu, Dehui Wan, Yunching Chen* (2020). Nanoparticle Delivery of MnO2 and Antiangiogenic Therapy to Overcome Hypoxia-Driven Tumor Escape and Suppress Hepatocellular Carcinoma. ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, 40, 44407–44419.

34. Kuan-Wei Huang, Fu-Fei Hsu, Jiantai Timothy Qiu, Guann-Jen Chern, Yi-An Lee, Chih-Chun Chang1, Yu-Ting Huang, Yun-Chieh Sung, Cheng-Chin Chiang, Rui-Lin Huang, Chu-Chi Lin, Trinh Kieu Dinh, Hsi-Chien Huang, Yu-Chuan Shih, Donia Alson, Chun-Yen Lin, Yung-Chang Lin, Po-Chiao Chang, Shu-Yi Lin*, Yunching Chen* (2020). Highly Efficient and Tumor-Selective Nanoparticles for Dual-Targeted Immunogene Therapy against Cancer. Science Advances, 6(3), eaax5032.

33. Yun-Chieh Sung, Pei-Ru Jin, Li-An Chu, Fu-Fei Hsu, Mei-Ren Wang, Chih-Chun Chang, Show-Jen Chiou, Jiantai Timothy Qiu, Dong-Yu Gao, Chu-Chi Lin, Yu-Sing Chen, Yi-Chiung Hsu, Jane Wang, Fu-Nien Wang, Pei-Lun Yu, Ann-Shyn Chiang, Anthony Yan-Tang Wu, John Jun-Sheng Ko, Charles Pin-Kuang Lai, Tsai-Te Lu*, Yunching Chen* (2019). Delivery of Nitric Oxide with a Nanocarrier Promotes Tumour Vessel Normalization and Potentiates Anti-Cancer Therapies. Nature Nanotechnology, 14, 1160–1169.

32. Cin‐Hao Lin, Hsin‐Chuan Wen, Cheng‐Chin Chiang, Jen‐Sheng Huang, Yunching Chen, Sheng‐Kai Wang* (2019). Polyproline Tri‐Helix Macrocycles as Nanosized Scaffolds to Control Ligand Patterns for Selective Protein Oligomer Interactions. Small. 15(20).

31. Hung-Hsun Lu, Cheng-Hung Huang, Ting-Yun Shiue, Fu-Sheng Wang, Ko-Kai Chang, Yunching Chen, Chi-How Peng* (2019). Highly Efficient Gene Release in Spatiotemporal Precision Approached by Light and pH Dual Responsive Copolymers. Chemical Science. 10, 284-292. (IF=9.0)

30. Kuan-Wei Huang, Yu-Tsung Lai, Guann-Jen Chern, Shao-Feng Huang, Chia-Lung Tsai, Yun-Chieh Sung, Cheng-Chin Chiang, Pi-Bei Hwang, Ting-Lun Ho, Rui-Lin Huang, Ting-Yun Shiue, Yunching Chen*, and Sheng-Kai Wang* (2018). Galactose Derivative-Modified Nanoparticles for Efficient siRNA Delivery to Hepatocellular Carcinoma. Biomacromolecules. 19 (6), 2330–2339. (IF=5.8

29. Chih-Chun Chang, Yang Yang, Dong-Yu Gao, Hui-Teng Cheng, Bryan Hoang, Po-Han Chao, Ling-Hsuan Chen, Joseph Bteich, Tsaiyu Chiang, Jia-Yu Liu, Shyh-Dar Li*, Yunching Chen* (2018). Docetaxel-carboxymethylcellulose nanoparticles ameliorate CCl4-induced hepatic fibrosis in Mice. Journal of Drug Targeting. 27:1-9. (IF=3.4)

28. Yun-Chieh Sung, Ya-Chi Liu, Po-Han Chao, Chih-Chun Chang, Ts-Ting Lin, Ja-An Lin, Hui-Teng Cheng, Jane Wang, Charles P. Lai, Ling-Hsuan Chen, Peiru Jin, Anthony Y. Wu, Tsaiyu Chiang, Dong-Yu Gao, Dan G. Duda, Yunching Chen* (2018) Combined delivery of sorafenib and a MEK inhibitor using CXCR4-targeted nanoparticles reduces hepatic fibrosis and prevents tumor development. Theranostics. 8(4):894-905. (IF=8.8)

27. Chun-Hung Liu, Guann-Gen Chern, Fu-Fei Hsu, Kuan-Wei Huang, Yun-Chieh Sung, Hsi-Chien Huang, Jiantai Timothy Qiu, Chu-Chi Lin, Chien-Hsun Wu, Han-Chung Wu, Jia-Yu Liu, Yunching Chen* (2018) A multifunctional nanocarrier for efficient TRAIL-based gene therapy against hepatocellular carcinoma with desmoplasia. Hepatology. 67(3):899-913. (4%, IF=13)

26. Yunching Chen*#, Ya-Chi Liu#, Yun-Chieh Sung#, Rakesh R. Ramjiawan, Ts-Ting Lin, Chih-Chun Chang, Kuo-Shyang Jeng, Chiung-Fang Chang, Chun-Hung Liu, Dong-Yu Gao, Fu-Fei Hsu, Annique M. Duyverman, Shuji Kitahara, Peigen Huang, Simona Dima, Irinel Popescu, Keith T. Flaherty, Andrew X. Zhu, Nabeel Bardeesy, Rakesh K. Jain, Cyril H. Benes, and Dan G. Duda* (2017) Overcoming sorafenib evasion in hepatocellular carcinoma using CXCR4-targeted nanoparticles to co-deliver MEK-inhibitors. Sci Rep. 7, 44123. (IF=5.2)

25. Liying Wang, Yunching Chen, Hsin Yao Lin, Yung-Te Hou, Ling-Chu Yang, Aileen Y. Sun, Jia-Yu Liu, Chien-Wen Chang, and Dehui Wan (2017) Near-IR-Absorbing Gold Nanoframes with Enhanced Physiological Stability and Improved Biocompatibility for In Vivo Biomedical Applications. ACS Appl. Mater. Interfaces. 9 (4), 3873–3884. (IF=7.1)

24. Ts-Ting Lin#, Dong-Yu Gao#, Ya-Chi Liu, Yun-Chieh Sung, Dehui Wan, Jia-Yu Liu, Tsaiyu Chiang, Liying Wang, Yunching Chen* (2016) Development and Characterization of Sorafenib-Loaded PLGA Nanoparticles for the Systemic Treatment of Liver Fibrosis. Journal of Controlled Release. 10, 211:62~70. (4%, IF=7.7)  

23. Chun-Hung Liu#, Kun-Ming Chan#, Tsaiyu Chiang#, Jia-Yu Liu, Guann-Gen Chern, Fu-Fei Hsu, Yu-Hsuan Wu, Ya-Chi Liu, Yunching Chen*(2016) Dual-functional nanoparticles targeting CXCR4 and delivering anti-angiogenic siRNA ameliorate liver fibrosis. Molecular Pharmaceutics. 13 (7), 2253–2262. (11%, IF=4.4)

22. Chun-Jui Lin, Chen-Hsiang Kuan, Hsi-Chin Wu, Yunching Chen, Chien-Wen Chang, Jih-Yang Huang, Tzu-Wei Wang (2016) Dual Responsive Self-assembling Nanocarrier with Active Targeting Peptide Ligand for Orthotopic Ovarian Cancer Theranostics. Biomaterials. 90:12-26.  (2%, IF=8.6)

21. Jia-Yu Liu, Tsaiyu Chiang, Chun-Hung Liu, Guann-Gen Chern, Ts-Ting Lin, Dong-Yu Gao, Yunching Chen* (2015) Delivery of siRNA using CXCR4-Targeted Nanoparticles Modulates Tumor Microenvironment and Achieves a Potent Anti-Tumor Response in Liver Cancer. Molecular Therapy. 23(11):1772-82.

20. Dong-Yu Gao, Ts-Ting Lin, Yun-Chieh Sung, Ya Chi Liu, Wen-Hsuan Chiang, Chih-Chun Chang, Jia-Yu Liu, Yunching Chen* (2015) CXCR4-Targeted Lipid-Coated PLGA Nanoparticles Deliver Sorafenib and Overcome Acquired Drug Resistance in Liver Cancer. Biomaterials. 67: 194~203.

19. Yunching Chen* & Dan G. Duda* (2015) Targeting immunosuppression after standard sorafenib treatment to facilitate immune checkpoint blockade in hepatocellular carcinoma – an auto-commentary on clinical potential and future development. Oncoimmunology. 27;4(10).

18. Thomas Reiberger, Yunching Chen, Rakesh R. Ramjiawan, Tai Hato, Christopher Fan, Rekha Samuel, Sylvie Roberge, Peigen Huang, Gregory Y. Lauwers, Andrew X. Zhu, Nabeel Bardeesy, Rakesh K. Jain, Dan G. Duda (2015). An orthotopic mouse model of hepatocellular carcinoma with underlying liver cirrhosis. Nature Protocol. 10: 1264–1274.

17. Yunching Chen, Rakesh R. Ramjiawan, Thomas Reiberger, Mei Rosa Ng, Tai Hato, Yuhui Huang, Hiroki Ochiai, Elizabeth C. Unan, Teja P. Reddy, Peigen Huang, Andrew X. Zhu, Rakesh K. Jain, Dan G. Duda* (2015). CXCR4 inhibition in tumor microenvironment facilitates anti-PD-1 immunotherapy in sorafenib-treated HCC in mice. Hepatology, 61(5):1591-602. (SCI, 3/75).

16. Hee-Sun Hana, Elisabeth Niemeyerb, Yuhui Huangb, Walid S. Kamounb, John D. Martinb,c, Jayeeta Bhaumikb, Yunching Chen, Sylvie Robergeb, Jian Cuia, Margaret R. Martinb, Dai Fukumurab, Rakesh K. Jainb,1, 69 Moungi G. Bawendib,1, and Dan G. Dudab (2014). Novel quantum dot/antibody conjugates for in vivo cytometric imaging in mice . Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(5):1350-5.

15. Yunching Chen*, Dong-Yu Gao, Leaf Huang (2014). In Vivo Delivery of miRNAs For Cancer Therapy: Challenges and Strategies. Advanced Drug Delivery Reviews, 81:128–141. (SCI, 4/256, PHARMACOLOGY & PHARMACY).

14. Yunching Chen, Yuhui Huang, Thomas Reiberger, Annique M. Duyverman, Peigen Huang, Rekha Samue, Lotte Hiddingh, Sylvie Roberge, Christina Koppel, Gregory Y. Lauwers, Andrew X. Zhu, Rakesh K. Jain, Dan G. Duda* (2014). Differential effects of sorafenib on liver versus tumor fibrosis mediated by SDF1α/CXCR4 axis and Gr-1+ myeloid cell infiltration in mice. Hepatology, 59(4):1435-47. (SCI, 2/74).

13. Yunching Chen*, Surendar Reddy Bathula, Jun Li and Leaf Huang. Multi-functional nanoparticles delivering siRNA and doxorubicin overcome drug resistance in cancer. J Biol Chem, 2010. 285(29): p. 22639-50. impact factor: 4.8

12. Yunching Chen, Xiaodong Zhu, Xiaoju Zhang, Bin Liu and Leaf Huang. Nanoparticles modified with tumor-targeting scFv Deliver siRNA and miRNA for Cancer Therapy. Mol Ther, 2010. 18(9): p. 1650-6. impact factor: 7

11. Yunching Chen, Qi Yang, Surendar Reddy Bathula and Leaf Huang. Targeted nanoparticles deliver siRNA to melanoma. J Invest Dermatol, 2010. 130 (12): p.2790-8. impact factor: 6.2

10. Yunching Chen, Jinzi Wu and Leaf Huang. Nanoparticles Targeted with Tumor Homing peptide Motif Deliver c-Myc siRNA And Doxorubicin for Targeted Anticancer Therapy. Mol Ther, 2010. 18(4): p. 828-34. impact factor: 7

9. Yunching Chen, J.S., Qi Yang, Raffaella Fittipaldi, Surendar Reddy Bathula and Leaf Huang. Novel Cationic Lipid That Delivers and Enhances Therapeutic Activity of siRNA in Lung Cancer Cells. Mol Pharm, 2009. 6(3): p. 696-705. impact factor: 4.5

8. Jun Li; Yun-Ching Chen; Yu-Cheng Tseng; Leaf Huang, Biodegradable Calcium Phosphate Nanoparticle with Lipid Coating for Systemic siRNA Delivery. Journal of Controlled Release, 2010. 142(3): p. 416-21. impact factor: 7.6

7. Yunching Chen and Leaf Huang. Tumor-targeted delivery of siRNA by non-viral vector: safe and effective cancer therapy. Expert Opin Drug Deliv 5, (12), 1301-11.

6. Shyh-Dar Li, Yung-Ching Chen, Michael J. Hackett and Leaf Huang. Targeted Delivery of siRNA by Self-assembled Nanoparticles. Mol Ther 16 (1): 163-169, 2008. impact factor: 7

5. Chen, Y.C., Huang, H.N., Lin, C.T., Chen, Y.F., King, C.C., and Wu, H.C. (2007). Generation and characterization of monoclonal antibodies against dengue virus type 1 for epitope mapping and serological detection by epitope-based peptide antigens. Clin Vaccine Immunol 14, 404-411.

4. Liu, I.J., Chiu, C.Y., Chen, Y.C., Wu H.C. Molecular mimicry of human endothelial cell antigen by autoantibodies to nonstructural protein 1 of dengue virus. J Biol Chem, 2011. 18;286(11):9726-36.

3. Lin, D.Y., Huang, Y.S., Jeng, J.C., Kuo, H.Y., Chang, C.C., Chao, T.T., Ho, C.C., Chen, Y.C., Lin, T.P., Fang, H.I., et al. (2006). Role of SUMO-interacting motif in Daxx SUMO modification, subnuclear localization, and repression of sumoylated transcription factors. Mol Cell 24, 341-354.

2. Lu, K., Liang, C.L., Chen, H.J., Chen, S.D., Hsu, H.C., Chen, Y.C., Hsu, F.F., and Cho, C.L. (2003). Nuclear factor-kappaB-regulated cyclooxygenase-2 expression in surgery-associated paraspinal muscle injury in rats. J Neurosurg 98, 181-187.

1. Lu, K., Liang, C.L., Cho, C.L., Chen, H.J., Hsu, H.C., Yiin, S.J., Chern, C.L., Chen, Y.C., and Lee, T.C. (2002). Oxidative stress and heat shock protein response in human paraspinal muscles during retraction. J Neurosurg 97, 75-81.

 

 

Contact us

Dr. Yunching (Becky) Chen
Institute of Biomedical Engineering
Address: 101, Section 2, Kuang-Fu Road, Hsinchu, Taiwan 30013
TEL: +886 (3) 5715131 Ext 35513
Email: yunching@mx.nthu.edu.tw